Projekt Unijny - Po co? Dlaczego? Jak?

Projekt Unijny – Po co? Dlaczego? Jak?

Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów.

Celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia poprzez realizację działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, j. angielskiego i TIK, indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych.

 

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 3179 uczniów, 273 nauczycieli kształcenia ogólnego funkcjonujących w SP nr 1 Specjalna (ZS nr 30), SP nr 2, SP nr 10, SP nr 15 (ZS nr 15), SP nr 18 (ZS nr 8), SP nr 19 (ZS nr 17), SP nr 20, SP nr 22 (ZS nr 18), SP nr 26 (ZS nr 36), SP nr 27 (ZS nr 20), SP nr 28, SP nr 35 (ZS nr 23), SP nr 37, SP nr 41, SP nr 45 (ZS nr 6), SP nr 47 (ZS nr 25), SP nr 48 (ZS nr 7), SP nr 51 Specjalna – (SOSW nr 3), ZS nr 36-SP nr 57; SP nr 58.

 

Główną grupę docelową stanowią uczniowie szkół podstawowych, szkoły podstawowe, nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół podstawowych. Uczniowie wezmą udział w zajęciach dodatkowych z zakresu matematyki, j. angielskiego, nauki programowania i robotyki, zajęć specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć opartych na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Nauczyciele podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i studiach podyplomowych. Szkoły objęte wsparciem doposażą pracownie przedmiotowe w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji wsparcia.

 

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy ul. Kapliczna 7

Ogłaszamy nabór dla nauczycieli – uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu „Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.05.2017 r. – 31.07.2018 r.

Chętni nauczyciele proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego – dokumenty te są dostępne  w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły: www.zs17.byd.net.pl  pod linkiem 

Dokumenty – formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny – Maria Czechumska

Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokumenty te będą dostępne w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły:  po zakończeniu naboru.

Termin składania dokumentów: 11.09.2017 – 22.09.2017 r. 

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie

POBIERZ

Regulamin

POBIERZ

Formularz

POBIERZ

Oświadczenie

POBIERZ

Regulamin naboru 1 - prowadzący

POBIERZ

Regulamin naboru 2 - prowadzący

POBIERZ

Regulamin naboru 1 - uczestnik

POBIERZ

Regulamin naboru 2 - uczestnik

POBIERZ

Regulamin naboru 3 - uczestnik

POBIERZ

Informacje

POBIERZ

Harmonogram

POBIERZ

Harmonogram 1

POBIERZ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 W BYDGOSZCZY

Jesteśmy placówką w której prowadzone są innowacyjne i autorskie programy nauczania. Nasze priorytety to: wysoki poziom kształcenia, profesjonalna kadra, bezpieczeństwo oraz rodzinna atmosfera. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

              

NAPISZ DO NAS

Skip to content