Trochę teorii...

7 MAJ

Trochę teorii…

Czy wiecie kiedy powstały pierwsze chronione obszary w Polsce? Jakie są rodzaje ochrony przyrody w Polsce? Nie? to zapraszam do dzisiejszego artykułu postaram się krótko opisać wam najważniejsze pojęcia z jakimi spotkacie się na tym blogu.

Zaczynamy :)

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku ustanowiła dziesięć form ochrony przyrody. Poza ochroną gatunkową roślin, zwierząt i grzybów są to parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

W naszym mieście i jego najbliższych okolicach możemy wyróżnić następujące formy ochrony przyrody:

 • parki krajobrazowe
 • obszary chronionego krajobrazu
 • rezerwaty przyrody
 • pomniki przyrody

Lokalizacje tych miejsc przedstawia mapka poniżej:

W poniższym tekście chciałbym  krótko omówić pojęcia które możecie spotkać spacerując po obszarach Bydgoszczy oraz pojecie Parków Narodowych.

 1. Parki Narodowe - jedna z form ochrony przyrody w Polsce. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 2004 r. obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów. 

  Powierzchnia parków narodowych podzielona jest na obszary różniące się zastosowaniem odrębnych metod ochrony przyrody. Wyróżnia się obszar ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej.

  Na obszarach graniczących z parkiem wyznacza się otulinę parku narodowego. W otulinie może być utworzona strefa ochronna zwierząt łownych, niepodlegająca włączeniu do obwodów łowieckich. Teren parków narodowych udostępniony jest do zwiedzania, lecz ruch turystyczny może się tu odbywać wyłącznie w wyznaczonych obszarach, szlakach, drogach, ścieżkach

 2. Parki Krajobrazowe - jedna z form ochrony przyrody w Polsce, określonych w Ustawie o ochronie przyrody z 2004 roku. Parki krajobrazowe chronią obszary ze względu na ich wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe i walory krajobrazowe w celu ich zachowania i promowania w duchu zrównoważonego rozwoju.  Na obszarze parków dopuszcza się działalność gospodarczą, jednak z ograniczeniami wynikającymi z celów ochronnych. Parki służą także rekreacji krajoznawczej, wypoczynkowi oraz edukacji ekologicznej.
 3.  Rezerwaty Przyrody - Formy ochrony przyrody zwane rezerwatami istnieją w wielu państwach świata. Z reguły są to chronione przepisami prawnymi i wyłączone z użytkowania obszary przeznaczone na cele ochrony przyrody oraz prowadzenia badań naukowych, a dostęp do nich osób postronnych jest mniej lub bardziej ograniczony. Zazwyczaj są one mniejsze od parków narodowych. Brak jest jednak jednorodnej, międzynarodowej definicji rezerwatów oraz jednorodnych kryteriów ich wyznaczania. Cały obszar rezerwatu albo jego części mogą podlegać ochronie ścisłej, ochronie czynnej lub ochronie krajobrazowej. Ochrona ścisła polega na nieingerencji w naturalne procesy, ochrona czynna dopuszcza wykonywanie zabiegów ochronnych (np. usunięcie drzew zacieniających stanowisko cennego gatunku rośliny), a ochrona krajobrazowa polega na prowadzeniu gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej w sposób uwzględniający potrzeby przedmiotu ochrony.
 4. Pomniki przyrody - prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych

Pierwsze ograniczenia prawne, dziś interpretowane jako przepisy chroniące przyrodę, pojawiły się już na początku istnienia państwa polskiego. Początkowo miały one jednak głównie znaczenie praktyczne. Jednak największy rozkwit uregulowany za pomocą prawnych przepisów ochrona przyrody miała w XX wieku.

Jak widzicie już od pierwszych dni istnienia Państwa Polskiego ludzie zdawali sobie sprawę z faktu jak ważna jest dla nas otaczająca nas przyroda. Starali się ją chronić mimo różnych pobudek. Uważam, że ten fakt powinien nam dać dużo do myślenia w dzisiejszych czasach. Z jednej strony rozwój aglomeracji miejskich, modernizacja przemysłu, rozwój technologii, a z drugiej stara dobrze znana nam otaczająca nas przyroda. Jak myślicie czy człowiek jest w stanie funkcjonować bez roślin i zwierząt? Czy zniszczenie otaczającego nas świata przyrody będzie miało wpływ na naszą populacje? Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć odpowiedzi na te pytania zanim będzie za późno. 

Chciałem wam się również pochwalić, że dziś w szkolnej gazetce znalazł się artykuł zachęcający do czytania mojego bloga :) Dziękuje bardzo Pani Dorocie Kucińskiej za możliwość publikacji artykułu.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 W BYDGOSZCZY

Jesteśmy placówką w której prowadzone są innowacyjne i autorskie programy nauczania. Nasze priorytety to: wysoki poziom kształcenia, profesjonalna kadra, bezpieczeństwo oraz rodzinna atmosfera. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

              

NAPISZ DO NAS

  Skip to content